Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů podle GDPR

Vaše osobní údaje jsou pro nás důležité. Z tohoto důvodu jsme přijali opatření na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Níže uvádíme klíčové informace o tom, jakým způsobem zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

1. Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je OPERIS a.s. , se sídlem Na Křečku 365/5, 109 00 Praha – Horní Měcholupy , IČO: 04769571.

2. Kontaktní údaje
Pokud máte jakékoli dotazy nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu: fve@operis.cz.

3. Účely a právní základ zpracování
Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely a na základě následujících právních základů:

 • Plnění smlouvy: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli.
 • Plnění právní povinnosti: Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností.
 • Oprávněný zájem: Zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, pokud nad těmito zájmy nepřevažují Vaše zájmy nebo základní práva a svobody.
 • Souhlas: Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zpracováváme je na základě tohoto souhlasu.

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum narození)
 • Kontaktní údaje (např. adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Údaje o využívání našich služeb a produkty
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo na základě Vašeho souhlasu

5. Příjemci osobních údajů
Vaše osobní údaje můžeme sdílet s následujícími kategoriemi příjemců:

 • Naši zaměstnanci a spolupracovníci
 • Poskytovatelé služeb, které využíváme pro zajištění našich činností (např. IT služby, účetní služby)
 • Orgány veřejné moci a státní správy v rámci plnění našich právních povinností

6. Doba uchovávání osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo po dobu stanovenou právními předpisy.

7. Vaše práva
V souladu s GDPR máte následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesných nebo neúplných údajů
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku proti zpracování
 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

8. Právo podat stížnost
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů porušujeme právní předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Zabezpečení osobních údajů
Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů proti ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému přístupu.

10. Aktualizace těchto informací
Tyto informace o ochraně osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. O všech podstatných změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme, že věnujete čas seznámení se s těmito informacemi. Vaše důvěra je pro nás důležitá.

OPERIS a.s.